Sorag-jogap

1, Töleg möhletiňiz näçe?

L / C ýa-da T / T, 30% goýum, ýüklemezden ozal galyndy

2, MOQ näme?

500-den gowrak toplum, Gaplamak, alyjynyň haýyşy boýunça müşderi bilen logotip we maglumat esasly reňk gutusydyr. 200 toplum. gaplamak fasotriýanyň gaplamasydyr.

3, OEM?

Hawa, biz siziň üçin OEM edip bileris, gaplamalaryňyzy logotipiňiz bilen dizaýn edip bilersiňiz, MOQ her elementiň 500 toplumy.

4, Portük porty näme?

Şanhaý ýa-da Ningbo

5, Önümiň kepilligi näme?

Müşderileriň alýan önümleriniň hünärli bolmagyny kepillendirýäris. döwülen bölekler bar bolsa, bize jikme-jik suratlar iberiň, soň bolsa çalşylýan bölekleri hakyky şertlere ibereris.

6, Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Magnit oýnawaçlaryň 10 ýyldan gowrak manfaktura tejribesi bolan öndüriji

7, Barlamak üçin nusga berip bilersiňizmi? Nusgalar üçin esasy wagtyňyz näçe?

Elbetde, nusga adatça töleg alandan soň 1-5 iş gününiň dowamynda iberiler; önümlerimizden razy bolsaňyz we soňra bize has uly sargyt berseňiz, nusga tölegini yzyna gaýtaryp bereris.

8, Uly sargyt üçin önümçilik wagty näçe wagt?

Adatça önümçiligi gutarmak üçin 15-25 gün gerek bolar, belli bir wagt esasan sargyt mukdaryna baglydyr.

9, Önümleriň hilini nädip üpjün edip bilersiňiz?

Maddy satyn almakdan, ýarym taýýar önümlerden, gurnama gaplamakdan we eltip bermekden gözegçilik edýän hünärmen QC toparymyz bar. Şeýle hem, CE, EN71, ASTM, CPSC şahadatnamalaryna duşup bileris.

10, Harytlarymyzy nädip barlap bileris?

Zawodymyza baryp, QC-ni barlap bilersiňiz, ýa-da Üçünji tarap synag gullugyndan barlamagyny sorap bilersiňiz, önümiňiziň suratyny we wideosyny hem barlap göreris.


0.230399s